header

Nabídka služeb

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

(dokument ke stažení - nabídka na správu nemovitostí ve formátu.pdf)

 • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav/nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti
 • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, studená voda, teplo,teplá užitková voda apod.), včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 • pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů
 • konečné vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky-nedoplatky) v souladu s platnými předpisy
 • vedení řádné evidence osob užívajících byty
 • na základě objednávky zajistíme pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy (zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová, společné televizní antény, komíny, hromosvody, hydranty, hasicí přístroje)
 • na základě objednávky zajistíme opravu a údržbu společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií
 • na základě objednávky zajistíme dezinfekci-dezinsekci-deratizaci společných prostor domu, úklid společných prostor v domě
 • právní služby, včetně vymáhání dlužných částek fondu oprav/nájemného a služeb
 • pojištění podnikatelských rizik - v případě vzniku odpovědnosti za škodu v souvislosti s činností správce máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku 20.000.000,- Kč

 

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI ÚČETNICTVÍ pro SVJ a BD

(dokument ke stažení - nabídka na účetnictví ve formátu.pdf)

 • zajistíme zaúčtování veškerých dokladů - faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a ostatních účetních dokladů
 • zpracujeme roční závěrku v rozsahu:
  • Rozvaha + Výkaz zisku a ztrát + Příloha k účetní závěrce
  • (tyto údaje jsou nutné zveřejňovat ve Sbírce listin příslušného Krajského soudu)
 • v případě povinnosti podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob je vypracování součástí ceny za účetnictví
 • řídíme se platnou účetní a daňovou legislativou - zejména:
  • Vyhláška č. 504/2002 Sb., v platném znění
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 • Nepotřebujete další externí firmu na zpracování účetnictví

 

 • A to vše za příznivou cenu